Grodzisk Wielkopolski, ul. Nowotomyska 36a

Regulamin

§1. PODMIOT ŚWIADCZĄCY USŁUGI

Sala Zabaw Strefa Grodzika prowadzona jest przez JAWORLANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Nowotomyska 36a, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, KRS 0000611853,
NIP 9231699660, KRS 0000611853, BDO 000578067

§2. DEFINICJE

Dziecko – osoba małoletnia, będąca Użytkownikiem Usług oferowanych przez Sale Zabaw Strefa Grodzika
Klient – osoba zarejestrowana w Portalu Klienta i/lub osoba dokonująca rezerwacji, zamówienia i zakupu Usług oferowanych przez Sale Zabaw Strefa Grodzika i/lub będąca stroną Umowy zawartej z Sale Zabaw Strefa Grodzika
Opiekun – osoba będąca w danym momencie opiekunem faktycznym Użytkownika, wedle złożonego przez nią oświadczenia, którego potwierdzeniem jest nabycie uprawnienia wejścia (Usługi) do Sali Zabaw Strefa Grodzika która może być jednocześnie Klientem.
Portal Klienta – portal prowadzony przez Sale Zabaw Strefa Grodzika służący do obsługi Klienta.
Pracownik Sali Zabaw Strefa Grodzika – osoba zatrudniona przez Sale Zabaw Strefa Grodzika wykonująca określone zadania na terenie Sali Zabaw Strefa Grodzika, właściwe dla zajmowanego stanowiska.
Regulamin – niniejszy regulamin tj. Regulamin Sali Zabaw Strefa Grodzika
Umowa – umowa świadczenia Usług zawarta pomiędzy Salą Zabaw Strefa Grodzika, a Klientem, w tym Umowa zawarta na odległość.
Usługi – wszelkie oferty Usług i produktów, znajdujące się w aktualnym cenniku Sala Zabaw Strefa Grodzika dostępnym na stronie www.grodzik.pl oraz w Sali Zabaw Strefa Grodzika
Użytkownik – ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawia się określenie „Użytkownik”, oznacza osobę korzystającą z Usług oferowanych przez Sala Zabaw Strefa Grodzika

§3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

3.1. Informacje porządkowe
3.1.1. Z Sali Zabaw Strefa Grodzika mogą korzystać Użytkownicy:
a) w wieku do 4 lat, w tzw. Kąciku Malucha, pomieszczeniu wydzielonym w części ogólnej,
b) w wieku od 5 lat do 12 lat lub wzroście do 150 cm w przypadku korzystania z konstrukcji zabawowej „Małpi Gaj”
c) o maksymalnej wadze 100 kg, w przypadku korzystania ze ścianek
wspinaczkowych,
d) bez ograniczeń wiekowych, w przypadku korzystania z części ogólnej lub uczestniczenia w zajęciach, prowadzonych w salkach urodzinowych
i tematycznych.
3.1.2. Opiekun jest odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru nad Użytkownikiem, korzystającym z Sale Zabaw Strefa Grodzika
3.1.3. Dopuszczalna liczba osób, które mogą przebywać jednocześnie
na konstrukcji zabawowej, jest podana w certyfikacie CKPZ, umieszczonym na konstrukcji.
3.1.4. Opiekun nie ma prawa wchodzić na konstrukcję zabawową. W przypadku konieczności skomunikowania się z Użytkownikiem, znajdującym się na górnych poziomach konstrukcji, w tym celu należy poprosić Pracownika Sali Zabaw Strefa Grodzika o pomoc.
3.1.5. Zgodnie z zaleceniami Sanepidu, w Sali Zabaw Strefa Grodzika Użytkownicy przebywają bez względu na porę roku, bez obuwia i obowiązkowo w czystych skarpetach, a towarzyszący mu Opiekun wchodzi w jednorazowych ochraniaczach dostępnych przy wejściu do Sali Zabaw Strefa Grodzika lub w czystych skarpetach. Zakup
nowych skarpet jest możliwy w recepcji Sali Zabaw Strefa Grodzika.

3.2. Zasady wstępu do Sali Zabaw Strefa Grodzika
3.2.1. Wstęp do Sali Zabaw Strefa Grodzika odbywa się po wyborze i zaakceptowaniu biletu lub karnetu, zgodnego z obowiązującym cennikiem oraz po otrzymaniu opaski na rękę, umożliwiającej monitoring czasu pobytu Użytkownika na terenie Sali Zabaw Strefa Grodzika.
Przekroczenie opłaconego czasu pobytu wiąże się z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
3.2.2. Wstęp do Sali Zabaw Strefa Grodzika mają również posiadacze abonamentów, uczestnicy przyjęć urodzinowych, uczestnicy Półkolonii oraz Użytkownicy wszystkich innych Usług oferowanych przez Sale Zabaw Strefa Grodzika
3.2.3. Zakup dowolnej z Usług oferowanych przez Sale Zabaw Strefa Grodzika równoznaczny jest z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacją i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
3.2.4. Zostawiając Użytkownika pod opieką Pracowników Sali Zabaw Strefa Grodzika, Opiekun zobowiązany jest wypełnić stosowną kartę informacyjną.

3.3. Zasady wstępu grup zorganizowanych do Sali Zabaw Strefa Grodzika
3.3.1. Wizyty grup zorganizowanych, m.in. w ramach zajęć sportowych, urodzin, zabaw integracyjnych, wymagają wcześniejszej rezerwacji i potwierdzenia dostępności miejsc ze strony Sali Zabaw Strefa Grodzika
3.3.2. Opiekun grupy odpowiada za przekazanie treści niniejszego Regulaminu wszystkim członkom grupy, tj. Użytkownikom.

3.4. Zasady wstępu do Sali Zabaw Strefa Grodzika podczas organizacji eventów
W przypadku organizacji eventu, w danym dniu i w dowolnej lokalizacji, obowiązuje opłata zgodna z cennikiem. W danym dniu, przedziale czasowym i lokalizacji, Wstęp jest możliwy na podstawie dostępności wolnych miejsc i po opłaceniu biletu, zgodnego z cennikiem.

§4. ZASADY ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO KORZYSTANIA Z SALI ZABAW STREFA GRODZIKA PRZEZ UŻYTKOWNIKA

4.1.1. W Sali Zabaw Strefa Grodzika obowiązują zasady dobrej zabawy, wzajemnego szacunku i uprzejmości. Wszyscy korzystający z Sali Zabaw Strefa Grodzika, tj. Opiekunowie i Użytkownicy, traktowani są jednakowo. W przypadku zorganizowanych imprez
okolicznościowych lub zajęć tematycznych, dostęp do niektórych pomieszczeń Sali Zabaw Strefa Grodzika może być ograniczony tylko dla uprawnionych Użytkowników.
4.1.2. Z troski o bezpieczeństwo wszystkich Użytkowników, przebywających w Sali Zabaw Strefa Grodzika, Pracownicy Sali Zabaw Strefa Grodzika mają prawo do odmówienia wstępu Użytkownikowi z widocznymi oznakami dolegliwości w postaci: gorączki,kaszlu, kataru, wysypki, wszawicy.
4.1.3. Opiekun powinien zadbać o odpowiedni niekrępujący ruchów strój, zdjąć Użytkownikowi biżuterię, łańcuszki, ozdoby i ewentualnie okulary.
4.1.4. Z urządzeń znajdujących się w Sali Zabaw Strefa Grodzika można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Sala Zabaw Strefa Grodzika. nie odpowiadaza wystąpienie urazów lub szkód, spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z urządzeń.
4.1.5. Zabrania się Użytkownikom i Opiekunom:
a) wspinania na siatki zabezpieczające,
b) wchodzenia za siatki zabezpieczające,
c) zjeżdżania głową w dół ze zjeżdżalni,
d) skakania ze zjeżdżalni,
e) nieprawidłowego wchodzenia na zjeżdżalnię
f) wynoszenia z Sali Zabaw Strefa Grodzika elementów jej wyposażenia czy też próby modernizowania konstrukcji,
g) wchodzenia ze zwierzętami na teren Sali Zabaw Strefa Grodzika,
h) wchodzenia do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego dostępu,
i) nie stosowania się do obowiązujących instrukcji.
4.1.6. W przypadku, gdy Użytkownik ulegnie wypadkowi w Sali Zabaw Strefa Grodzika fakt ten należy niezwłocznie zgłosić Pracownikom Sali Zabaw Strefa Grodzika
4.1.7. W Sali Zabaw Strefa Grodzika obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających.
4.1.8. Na terenie Sali Zabaw Strefa Grodzika obowiązuje całkowity zakaz przebywania osób, których zachowanie uprawdopodabnia przypuszczenie, że są po spożyciu alkoholu lub pod wypływem środków odurzających.

§5. ZASADY ZAKUPU i PŁATNOŚCI

5.1. Zakup biletów i karnetów
5.1.1. Zakup biletów i karnetów odbywa się w Sali Zabaw Strefa Grodzika.
5.2. Płatności z tytułu udziału w zajęciach
5.1.2. Płatności za zajęcia i inne Usługi realizowane są jedną spośród dostępnych form płatności gotówka, karta płatnicza.

§6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA MIENIE

6.1. Za szkody wyrządzone przez Użytkownika odpowiada jego Opiekun.
6.2 Za trudne do usunięcia zabrudzenia spowodowane przez Użytkownika odpowiada jego Opiekun, który zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 50 złotych.
6.3. Zagubienie opaski wejściowej pociąga za sobą konieczność poniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 10 złotych.
6.4. Sala Zabaw Strefa Grodzika nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub uszkodzenie biżuterii, łańcuszków, ozdób i okularów oraz rzeczy pozostawione bez opieki.
6.5. Opiekun Użytkownika niszczącego lub uszkadzającego wyposażenie lub urządzenia, ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
6.6. Obowiązkiem Opiekuna i Użytkownika jest odpowiednie zabezpieczenie swoich rzeczy osobistych. Sala Zabaw Strefa Grodzika nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.
6.7. Sala Zabaw Strefa Grodzika nie odpowiada za rzeczy osobiste pozostawione bez opieki na terenie Sali Zabaw Strefa Grodzika.
6.8. Rzeczy znalezione na terenie Sali Zabaw Strefa Grodzika, należy przekazać do recepcji Sali Zabaw Strefa Grodzika. Rzeczy znalezione wydawane są, po ich identyfikacji przez właściciela,w okresie do trzech tygodni od daty pozostawienia.

§7. SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAWIERANIA UMÓW I SKŁADANIA REKLAMACJI

7.1. Sala Zabaw Strefa Grodzika przed zawarciem Umowy z Klientem przekazują informację o łącznej cenie Usługi w zakresie wskazanym przez Klienta w ramach zamówienia, a także obowiązku dodatkowych płatności, gdyby zakres Usługi miał ulec zmianie.
7.2. Klient w momencie składania zamówienia potwierdza, że składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
7.3. Klient, po dokonaniu rezerwacji, otrzymuje od Sali Zabaw Strefa Grodzika drogą elektroniczną, opis zamówionej Usługi i wysokość opłaty (w tym wartość i termin zapłaty zadatku, wartość całego zamówienia, sposób zapłaty).
7.4. Sala Zabaw Strefa Grodzika po otrzymaniu kwoty zadatku lub też po wpłacie przez Klienta całości ceny Usługi, przesyłają Klientowi szczegółową informację dotyczącą zamówienia. Złożenie zamówienia i opłacenie zadatku lub całości kosztów zamówionej Usługi jest równoznaczne z zawarciem Umowy oraz akceptacją Regulaminu Sala Zabaw Strefa Grodzika 7.5. Zmiana zamówienia Usługi wymaga zgody Sali Zabaw Strefa Grodzika. W celu uniknięcia wątpliwości, zgoda Sali Zabaw Strefa Grodzika musi zostać udzielona na piśmie lub w formie elektronicznej. Sala Zabaw Strefa Grodzika oświadcza,że rezygnacja Klienta z Usługi nie stanowi zmiany zamówienia Usługi.
7.6. Sala Zabaw Strefa Grodzika oświadcza, że po wpłacie zadatku lub całości ceny Usługi, Klient nie ma prawa do jednostronnego odstąpienia od Umowy z Salą Zabaw Strefa Grodzika.
7.7. Sala Zabaw Strefa Grodzika oświadcza, że przedmiot świadczenia
wykonywanego przez Sala Zabaw Strefa Grodzika wypełnia treść art. 38 pkt. 12) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności zaś traktowane są jako usługi związane z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, dla których oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, a tym samym Użytkownikowi nie przysługuje prawo wskazane w art. 27 w/w ustawy.
7.8. Sala Zabaw Strefa Grodzika oświadcza, że reklamacje dotyczące wykonywania świadczeń należy zgłaszać w terminie nie przekraczającym 30 dnia od zakończenia realizacji Usługi, będącej przedmiotem obustronnie zawartej Umowy.
7.9. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
7.10. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta zawierającego Umowę, opis Usługi, adres poczty elektronicznej e-mail Klienta, datę stwierdzenia naruszenia, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz żądanie dokonującego zgłoszenia.
7.11. W przypadku, gdy informacje wskazane w treści zgłoszenia reklamacyjnego wymagają uzupełnienia do jego skutecznego rozpatrzenia, Sala Zabaw Strefa Grodzika zwróci się do składającego reklamację o ich uzupełnienie.
7.12. Sala Zabaw Strefa Grodzika zobowiązuje się ustosunkować do otrzymanej reklamacji w ciągu 14 dni, udzielając odpowiedzi listem poleconym. Brak odpowiedzi ze strony Sali Zabaw Strefa Grodzika po upływie wskazanego terminu, skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

§8. DANE OSOBOWE I WIZERUNEK

8.1. Obowiązek informacyjny zgodny z RODO:
a) Administratorem Danych Osobowych jest Sala Zabaw Strefa Grodzika jest przez JAWORLANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Nowotomyska 36a, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, KRS 0000611853,
NIP 9231699660, KRS 0000611853, BDO 000578067
b) dane osobowe Zamawiającego przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)RODO – zawarcie i wykonanie umowy;
c) dane osobowe Klienta, Opiekuna i Użytkownika przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora – marketing bezpośredni produktów i usług własnych;
d) dane nie są profilowane;
e) dane zostały podane dobrowolnie, ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy – określenie stron i beneficjentów; brak ich podania może skutkować niemożnością zawarcia umowy;
f) przetwarzane są następujące dane osobowe Klienta, Opiekuna i Użytkownika: imiona i nazwiska, serie i numery dokumentów tożsamości, numery telefonów, adresy e-mail, daty urodzenia;
g) odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty: obsługujące elektroniczne przetwarzanie danych, księgowe, prawne, z którymi Administrator ma podpisane odpowiednie umowy o powierzeniu przetwarzania danych;
h) dane są przetwarzane do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń;
i) Zamawiający ma prawo żądać: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
j) Zamawiający ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
k) do zabezpieczenia danych osobowych stosuje się właściwe zabezpieczenia;
l) kopię danych można uzyskać pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
8.2. W celach bezpieczeństwa obiekt jest monitorowany wizyjnie, a zapis monitoringu przechowywany jest do 30 dni. Okres przechowywania może zostać wydłużony w uzasadnionych przypadkach.
8.3. Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji dotyczących produktów i Usług Sali Zabaw Strefa Grodzika w tym powiadomień, drogą elektroniczną (e-mail) i telekomunikacyjną (sms), poprzez zaznaczenie na oświadczeniu akceptacji przetwarzania, udostępnionych przeze siebie, danych osobowych w celach marketingowych. W każdej chwili Klient ma możliwość wycofać zgodę na wysyłanie informacji, pisząc na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
8.4. Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na używanie wizerunku Klienta i Użytkownika do działań promocyjnych Sali Zabaw Strefa Grodzika o charakterze informacyjnym.
8.5. Opiekun podobnie jak Klient może wyrazić dobrowolne zgody określone w pkt. 8.3. i 8.4. powyżej.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Sala Zabaw Strefa Grodzika zastrzega sobie prawo do zmiany cennika, oferowanych Usług oraz treści regulaminów. Wydane uprzednio vouchery lub nabyte karnety zachowują swoją ważność.
9.2. Klient oświadcza, że zapoznał się i będzie przestrzegał Regulaminu Sali Zabaw Strefa Grodzika który dostępny jest w Sali Zabaw Strefa Grodzika, na stronie internetowej www.grodzik.pl
Klient zobowiązany jest do przekazania jego treści wszystkim osobom korzystającym z zakupionych przez niego Usług oferowanych przez Salę Zabaw Strefa Grodzika i odpowiada za jego przestrzeganie.
9.3. Za szkody i zniszczenia, powstałe w wyniku nie przestrzegania niniejszego Regulaminu, odpowiada (w wysokości kosztów usunięcia szkody lub naprawy zniszczenia) Klient lub Opiekun.
9.4. Niniejszy Regulamin odnosi się do wszystkich produktów i Usług oferowanych przez Salę Zabaw Strefa Grodzika. dostępnych w aktualnej ofercie.
9.5. Sala Zabaw Strefa Grodzika zastrzega sobie możliwość zmiany cennika. Zmiana ta nie dotyczy wcześniej zawartych Umów i wykupionych Usług.
9.6. Aktualny cennik Usług oferowanych przez Sala Zabaw Strefa Grodzika dostępny jest w recepcji Sali Zabaw Strefa Grodzika oraz na stronie www.grodzik.pl
9.7. Informacje o promocjach i zniżkach oferowanych przez Salę Zabaw Strefa Grodzika dostępne są w recepcji oraz na stronie www.grodzik.pl
9.9. Zasady korzystania z Małpiego Gaju, organizowania przyjęć urodzinowych, udziału w Półkoloniach oraz innych Usług oferowanych przez Salę Zabaw Strefa Grodzika. znajdują się w Załącznikach, stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu.


Załącznik nr 1 do Regulaminu Sali Zabaw Strefa Grodzika

REGULAMIN ORGANIZACJI PRZYJĘĆ URODZINOWYCH

§1. Podmiot świadczący Usługi

Przyjęcia Urodzinowe („Urodziny”) są organizowane przez Sala Zabaw Strefa Grodzika prowadzona jest przez JAWORLANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Nowotomyska 36a, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, KRS 0000611853,
NIP 9231699660, KRS 0000611853, BDO 000578067

§2. Zasady organizacji Urodzin

2.1. Organizacja Urodzin jest możliwa w dowolnym terminie, po wcześniejszej rezerwacji oraz zawarciu indywidualnej Umowy Organizacji Przyjęcia Urodzinowego.
2.2. Urodziny organizowane są w ustalonych przedziałach godzinowych, zgodnych z aktualną ofertą prezentowaną na www.grodzik.pl
2.3. Punktualne przybycie Uczestników Przyjęcia Urodzinowego („Uczestnicy”), w ustalonym przedziale godzinowym, umożliwi sprawną organizację wydarzenia. Niezależnie od godziny rozpoczęcia Urodzin, godzina zakończenia wydarzenia nie może ulec zmianie.
2.4. Do Urodzin obligatoryjnie wymagane jest wynajęcie od Sali Zabaw Strefa Grodzika opiekuna Przyjęcia Urodzinowego lub animatora.
2.5. Ze względów higieniczno-sanitarnych, poczęstunek przygotowany dla Uczestników, może być spożywany wyłącznie w wyznaczonym do tego celu miejscu, tj. w salce urodzinowej. Poczęstunek, serwowany zgodnie z zamówionym pakietem, stanowi poczęstunek wyłącznie dla Uczestników Urodzin.
2.6. Serwowany na Sali Zabaw Strefa Grodzika tort urodzinowy musi zostać dokupiony do pakietu urodzinowego.
2.7. W trakcie Urodzin Sala Zabaw Strefa Grodzika pozostaje dostępna dla innych Użytkowników.
2.8. Sala Zabaw Strefa Grodzika nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Uczestników na terenie Sali Zabaw Strefa Grodzika

§3. Czas trwania Urodzin

3.1. Przez czas trwania Urodzin, do wyłącznej dyspozycji Uczestników, jest dedykowana oddzielna salka urodzinowa. Czas wynajmu salki urodzinowej jest zgodny z zamówieniem złożonym przez Klienta. Czas jest naliczany od ustalonej godziny rozpoczęcia Urodzin, niezależnie od godziny faktycznego przybycia przez Uczestników.
3.2. Jeśli Klient nie zgłosi się do recepcji Sali Zabaw Strefa Grodzika, po czasie dłuższym niż 2 godziny od momentu rozpoczęcia Urodzin, wówczas Urodziny zostają automatycznie przedłużone, co wiąże się z koniecznością dopłaty za Uczestników, którzy pozostali na terenie Sali Zabaw Strefa Grodzika

§4. Rezerwacja i zasady płatności

4.1. Rezerwacja terminu Urodzin może zostać dokonana: osobiście w Sali Zabaw Strefa Grodzika, telefonicznie pod numerem 532395788 lub mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Złożenie zamówienia i opłacenie zadatku jest równoznaczne z zawarciem Umowy Organizacji Przyjęcia Urodzinowego i akceptacją niniejszego Regulaminu stanowiącego integralną część Regulaminu Sali Zabaw Strefa Grodzika
4.2. Warunkiem dokonania pełnej rezerwacji ustalonego wcześniej terminu Urodzin, jest wpłata zadatku w wysokości wskazanej w Umowie Organizacji Przyjęcia Urodzinowego. Do momentu wpłaty zadatku, rezerwacja jest traktowana jako niepotwierdzona. Wpłaty zadatku można dokonać gotówką lub kartą płatniczą w Sali Zabaw Strefa Grodzika, bądź przelewem na rachunek bankowy Sali Zabaw Strefa Grodzika wskazany w Umowie Organizacji Przyjęcia Urodzinowego.
Wykonując przelew ręcznie, w tytule przelewu należy wpisać „zadatek” i podać imię i nazwisko oraz termin Urodzin wynikający z Umowy
Organizacji Przyjęcia Urodzinowego.
4.3. W przypadku braku wpłaty zadatku, w terminie 48 godzin od daty rezerwacji, umowa zostaje automatycznie anulowana.
4.4. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu Sali Zabaw Strefa Grodzika
4.5. Rozliczenie Urodzin następuje na postawie Umowy Organizacji Przyjęcia Urodzinowego oraz zrealizowanych dodatkowych Usług zamówionych podczas Urodzin. Płatność całkowitą, pomniejszoną o wpłacony wcześniej zadatek, Klient reguluje po zakończeniu Urodzin.
4.6. Płatności za Urodziny realizowane są jedną spośród dostępnych form płatności: gotówka, karta płatnicza.
4.7. Płatność za Uczestników jest pobierana na podstawie faktycznej liczby Uczestników, jaka wzięła udział w Urodzinach, nie mniejszej niż wymagana liczba, zgodna z wybranym pakietem.
4.8. Jeśli Klient nie zgłosi się do recepcji Sali Zabaw Strefa Grodzika, po czasie dłuższym niż 2 godziny od momentu rozpoczęcia Urodzin, wówczas Urodziny zostają automatycznie przedłużone, co wiąże się z koniecznością dopłaty za Uczestników, którzy pozostali na terenie Sali Zabaw Strefa Grodzika
4.9. Zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, gdyż prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi lub sportowymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

§5. Uczestnicy Urodzin

5.1. Za Uczestników uważa się Dzieci od 13 miesiąca życia do 12 lat i ich Opiekunów.
5.2. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia Urodzin należy zgłaszać, najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia Urodzin.
5.3. Liczbę Uczestników należy zgłosić, najpóźniej 2 dni przed planowaną datą Urodzin. W przypadku braku potwierdzenia liczby Uczestników, Przyjęcie Urodzinowe przygotowane jest zgodnie z liczbą osób, wskazaną w Umowie Organizacji Przyjęcia Urodzinowego. W przypadku przybycia większej liczby Uczestników niż zadeklarowana,
Klient będący organizatorem Urodzin, dopłaca za każdą kolejną osobę, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. Sala Zabaw Strefa Grodzika oświadcza, iż pojemność każdej salki urodzinowej jest ograniczona.
5.4. Sala Zabaw Strefa Grodzika zapewnia Pracowników Sali Zabaw Strefa Grodzika posiadających odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie, niezbędne do realizacji Urodzin,
zgodnych z zamówieniem złożonym przez Klienta.
5.5. Sala Zabaw Strefa Grodzika udostępnia przestrzeń do swobodnej zabawy oraz strefy urodzinowe dla Uczestników.
5.6. Podczas Urodzin Uczestnicy pozostają pod stałą opieką Klienta zamawiającego Urodziny, który jest odpowiedzialny za Uczestników zaproszonych przez siebie do Sali Zabaw Strefa Grodzika

§6. Rezygnacja oraz następstwo siły wyższej

6.1. W przypadku rezygnacji z Urodzin przez Klienta, Sala Zabaw Strefa Grodzika nie dokonuje zwrotu wpłaconego zadatku.
6.2. Za zgodą Sali Zabaw Strefa Grodzika. i Klienta, w przypadkach losowych, Strony mogą zmienić termin Przyjęcia Urodzinowego bez dodatkowych kosztów.
6.3. W przypadku rezygnacji z Urodzin, z przyczyn zawinionych przez Sale Zabaw Strefa Grodzika Klientowi zwracana jest pełna kwota wpłaconego wcześniej zadatku.
6.4. Wykonanie czynności określonej w pkt. 6.3. powyżej wyczerpuje roszczenia Klienta, w przypadku rezygnacji z Urodzin przez Sale Zabaw Strefa Grodzika
6.5. Sala Zabaw Strefa Grodzika i Klient nie będą pociągnięci do odpowiedzialności, za brak wykonania postanowień zawartych w Umowie Organizacji Przyjęcia Urodzinowego, jeśli niewykonanie zostało spowodowane czynem o charakterze siły wyższej.


Załącznik nr 2 do Regulaminu Sali Zabaw Strefa Grodzika

REGULAMIN STREFY MALUCHA &1. Podmiot świadczący Usługi

1. Organizatorem Strefy Malucha jest Sala Zabaw Strefa Grodzika prowadzona jest przez JAWORLANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Nowotomyska 36a, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, KRS 0000611853,
NIP 9231699660, KRS 0000611853, BDO 000578067

§2. Zasady funkcjonowania STREFY MALUCHA

1.Strefa Malucha dostępna jest dla Klientów Sali Zabaw Kawiarni w ramach wykupionego dla dziecka biletu godzinnego lub całodziennego zgodnie z cennikiem Sali zabaw dostępnym przy recepcji bądź na stronie internetowej Sali Zabaw Strefa Grodzika tj. www.grodzik.pl
3. Strefa Malucha przeznaczona jest dla dzieci w wieku do 5 roku życia.
4. Dziecko przebywa na terenie Strefy Malucha pod opieką pełnoletniego opiekuna.
5. Przed wejściem na teren Strefy Malucha należy zadbać, aby dziecko nie posiadało ze sobą przedmiotów niosących ryzyko obrażeń np. pierścionki, wisiorki, długopisy, paski z ostrymi sprzączkami, etc.
6. Jednocześnie w Strefie Malucha może przebywać 15 dzieci.
7. Obsługa może czasowo ograniczyć wstęp do Strefy Malucha ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości dzieci z niego korzystających.
8. Zabrania się przebywania w Strefie Malucha osób będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji bakteryjnych i wirusowych.
9. Obsługa Strefy Malucha uprawniona jest do wyproszenia osób wskazanych w ust. 8, jak też osób zakłócających zabawę pozostałym dzieciom.
10. Osoby przebywające na terenie Strefy Malucha zabaw zobowiązane są do zachowania porządku i stosowania się do poleceń obsługi
11. Z zabawek/urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
12. Na terenie Strefy Malucha zabrania się: zaśmiecania, spożywania pokarmów i picia napojów, wynoszenia zabawek i wyposażenia poza kącik zabaw, w szczególności wprowadzania ich do niecek basenowych.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Strefie Malucha.
14. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się w Strefie Malucha odpowiadają wyłącznie opiekunowie.
15. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
16. Korzystanie ze Strefy Malucha jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
17. Regulamin wchodzi z dniem ogłoszenia


Załącznik nr 3 do Regulaminu Sali Zabaw Strefa Grodzika

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI

§1. Podmiot świadczący Usługi

1. Organizatorem zjeżdżalni w sali zabaw jest Sala Zabaw Strefa Grodzika prowadzona jest przez JAWORLANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Nowotomyska 36a, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, KRS 0000611853, NIP 9231699660, KRS 0000611853, BDO 000578067

§2. Zasady funkcjonowania ZJEŻDŻALNI

1. Zjeżdżalnia dostępna jest dla Klientów Sali Zabaw Kawiarni w ramach wykupionego dla dziecka biletu godzinnego lub całodziennego zgodnie z cennikiem Sali zabaw dostępnym przy recepcji bądź na stronie internetowej Sali Zabaw Strefa Grodzika tj. www.grodzik.pl
2. Koszt zabawy określony jest w cenniku, a wybór rodzaju biletu musi być dokonany przed wejściem na Salę Zabaw(nie ma możliwości jego zmiany po rozpoczęciu naliczania czasu pobytu).
3. Prowadzący Salę Zabaw zastrzega sobie prawo do zmiany cennika oraz godzin otwarcia Sali Zabaw. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany postanowień regulaminu i nie wymagają pisemnego aneksu.
4. Zjeżdżalnia przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 5 roku życia.
5. Dziecko korzysta ze zjeżdżalni na odpowiedzialność pełnoletniego opiekuna.
6. ZABRANIA SIĘ ZJEŻDŻANIA GŁOWĄ W DÓŁ, SKAKANIA ZE ZJEŻDŻALNI, WCHODZENIA NA ZJEŻDŻALNIE OD STRONY POCHYŁEJ, ZJEŻDŻANIA NA BOKU, ZAKŁADANIA RĄK ZA PLECY PODCZAS ZJEŻDŻANIA, ZJEŻDŻANIA W PARACH, ZATRZYMYWANIA SIĘ NA ZJEŻDŻALNI, STANIA BEZPOŚREDNIO POD NIĄ.
7. Rodziców/opiekunów przed wejściem do Sali Zabaw prosimy o ściągnięcie dzieciom łańcuszków, kolczyków oraz innych ozdób mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się na Sali Zabaw
8.Prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone na osobach i mieniu przez swoje dziecko. W przypadku zepsucia przez dziecko jakiegoś przedmiotu, rodzic/opiekun zobowiązany jest zapłacić za niego.
9. Personel Sali Zabaw może odmówić dziecku wejścia do Sali Zabaw, a także poprosić go o wcześniejsze opuszczenie sali, w przypadku jeżeli swoim zachowaniem zagraża ono bezpieczeństwu innych uczestników zabawy.


Załącznik nr 4 do Regulaminu Sali Zabaw Strefa Grodzika

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TRAMPOLIN, MAŁPIEGO GAJU

§1. Podmiot świadczący Usługi

1. Organizatorem jest Sala Zabaw Strefa Grodzika prowadzona jest przez JAWORLANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Nowotomyska 36a, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, KRS 0000611853,
NIP 9231699660, KRS 0000611853, BDO 000578067

§2. Zasady funkcjonowania TRAMPOLIN, MAŁPIEGO GAJU

1.Konstrukcja przeznaczona jest dla dzieci do lat 10 – lub 150cm.
2. Dla dzieci do 5 – go roku życia przygotowany jest „kącik maluszka”.
3.Na konstrukcji zabawowej w jednym momencie może przebywać maksymalnie 70 dzieci.
4.Na konstrukcjach mogą przebywać zarówno dzieci jak i dorośli.
5.Z urządzeń zabawowych znajdujących się na terenie placówki należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
6.Przed skorzystaniem z trampoliny, zjeżdżalni, konstrukcji zabawowych rodzic/opiekun zobowiązany jest przedstawić dziecku zasady bezpieczeństwa opisane poniżej:
a) NIE WOLNO POPYCHAĆ INNYCH DZIECI.
b) NIE WOLNO WYNOSIĆ PIŁECZEK Z BASENÓW, RZUCAĆ SIĘ NIMI.
c) ZABRANIA SIĘ SPOŻYWANIA JEDZENIA ORAZ PICIA PODCZAS ZABAWY.
d) SUROWO ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA NA SIATKĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ.
e) ZABRANIA SIĘ ZJEŻDŻANIA GŁOWĄ W DÓŁ, SKAKANIA ZE ZJEŻDŻALNI, WCHODZENIA NA ZJEŻDŻALNIE OD STRONY POCHYŁEJ, ZJEŻDŻANIA NA BOKU, ZAKŁADANIA RĄK ZA PLECY PODCZAS ZJEŻDŻANIA, ZJEŻDŻANIA W PARACH, ZATRZYMYWANIA SIĘ NA ZJEŻDŻALNI, STANIA BEZPOŚREDNIO POD NIĄ.
f) ZABRANIA SIĘ PRZEBYWANIA NA DUŻEJ TRAMPOLINIE WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB NIŻ ZALECI/POZWOLI NA TO PERSONEL SALI ZABAW (max. 4 osoby).
g) SUROWO ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA POD TRAMPOLINĘ.
h) ZABRANIA SIĘ ROBIENIA SALT LUB „FIKOŁKÓW” NA TRAMPOLINACH.
i) ZABRANIA SIĘ WNOSZENIA ZABAWEK NA TRAMPOLINY I KONSTRUKCJĘ.
7.Prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone na osobach i mieniu przez swoje dziecko. W przypadku zepsucia przez dziecko jakiegoś przedmiotu, rodzic/opiekun zobowiązany jest zapłacić za niego.
8. Personel Sali Zabaw może odmówić dziecku wejścia do Sali Zabaw, a także poprosić go o wcześniejsze opuszczenie sali, w przypadku jeżeli swoim zachowaniem zagraża ono bezpieczeństwu innych uczestników zabawy.

 

 

Regulamin w PDF

Chcesz zorganizować urodziny?
Oferta urodzinowa

Chcesz zorganizować urodziny?

Zachęcamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą urodzinową. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy kilka pakietów do wyboru. Zapraszamy do kontaktu w celu doprecyzowania szczegółów